Archive for Marzec, 2021

postheadericon Ogłoszenie dla rodziców

Szanowni Rodzice

 

Minister Edukacji i Nauki w rozporządzeniu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 doprecyzował grono rodziców uprawnionych do opieki przedszkolnej dla swoich dzieci w okresie  od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. Są to:

1)  rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)  rodzice dzieci, którzy: 

  1. a)  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
  2. b)  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
  3. c)  realizują  zadania  publiczne  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, 
  4. d)  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
  5. e)  wykonują działania ratownicze, 
  6. f)  są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 
  7. g)  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
  8. h)  są  zatrudnieni  w  placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  9. i)   są  zatrudnieni  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  regionalnych placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych  oraz  w  interwencyjnych  ośrodkach preadopcyjnych, 
  10. j)   są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k)  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Zajęcia w przedszkolu dla tych dzieci są organizowane na wniosek rodzica (załącznik).

 

W związku z powyższym prosimy o ewentualne zgłoszenia dzieci.

postheadericon Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (kliknij tutaj)

 

postheadericon

Drodzy Rodzice!

W związku z zamknięciem przedszkola od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r., prawo do opieki przedszkolnej mają tylko dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych i mundurowych. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie dzieci na dyżur do wychowawców grup, do jutra tj. 26 marca 2021 r. do godz. 9.00

Pozdrawiam

Anna Baczkowska

postheadericon Wiosenne przebudzenie-Grupa II