postheadericon Oddział VI 5 -6 latki „Skrzaty”

 

         W roku szkolnym 2020/2021  w naszej grupie realizujemy kilka programów edukacyjnych.  Oto one:

  1. „Program wychowania przedszkolnego” Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździor.

Program został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Program wychowania przedszkolnego oparty na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny i społeczno- moralny, czy wytyczne ustawowe w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej będzie stanowił podstawę do planowania codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi. Jest to program przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat czyli w wieku przedszkolnym.

  1. „Poznajemy zawody, czyli zawodowy zawrót głowy” program preorientacji zawodowej dla dzieci 5-6 letnich – autor Renata Jaszczuk.

Proponowany program pozwoli dzieciom poznać w prosty i praktyczny sposób zagadnienie preorientacji zawodowej, zgłębić tematykę wartości poszczególnych zawodów.

Cele programu: wdrażanie dzieci do szanowania pracy ludzi w różnych zawodach, tworzenie możliwości kontaktu z przedstawicielami różnych zawodów, zapoznanie dzieci z atrybutami poszczególnych zawodów, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas spotkań i wizyt w  instytucjach, rozumienie zagrożeń i przyswajanie zasad zachowania się w obliczu niebezpiecznych sytuacji, poszerzanie zasobu słownictwa o nowe wyrażenia dotyczące określonego zawodu, kształtowanie umiejętności skupiania uwagi, przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób nieznanych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci, rozwijanie kreatywności dzieci, umiejętności układania i zadawania pytań, poszerzenie współpracy przedszkola poprzez włączenie w życie przedstawicieli społeczności lokalnej.

Podczas realizacji programu nie zabraknie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami poszczególnych zawodów.

  1. „Piękna Nasza Polska Cała” Międzynarodowy Projekt Edukacyjny.
  2. „Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji antynikotynowej.

Jest to program profilaktyki tytoniowej, który adresowany jest do dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w których inne osoby palą przy dzieciach, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym papierosowy. Treści programu realizowane będą w pięciu zajęciach warsztatowych: „Co i dlaczego dymi”, „Jak się czuję , gdy dymi papieros”?, „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy”?, „Jak unikać dymu papierosowego”?, „Nie pal przy mnie”.

  1. „Kolorowe czary- mary” – program rozwijający zdolności plastyczne dzieci w wieku 5-6 lat – autor Renata Jaszczuk.

Główny cel programu to wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanków poprzez pobudzanie i doskonalenie zdolności manualnych oraz twórczych, projektowanie sytuacji edukacyjnych rozwijających u dzieci kreatywność w zakresie działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej, w oparciu o różnorodne techniki i metody pracy. Cele szczegółowe to: rozwijanie sprawności manualnych dziecka, kształtowanie twórczej postawy dziecka, wyzwalanie kreatywności dziecięcej, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych, dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze, rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dziecka, budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy, pobudzanie dziecka do podejmowania wyzwań poprzez kontakt z wytworami sztuki,  tworzenie warunków do samodzielnie podejmowanej działalności twórczej, odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności, zapewnienie możliwości swobody w działaniu i doboru materiału, opanowanie umiejętności operowania prostymi narzędziami, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, odkrywanie piękna dzieł malarskich poprzez obcowanie ze sztuką, przygotowanie dziecka do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika życia kulturalnego, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i pomagania sobie nawzajem.

  1. „Akademia Aquafreh” Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej.

Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci,. Zadania edukacyjne mają na celu rozwijanie u dzieci potrzeby dbania o higienę jamy ustnej.

  1. „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” – Program edukacji ekologicznej – Sieć Sklepów „Biedronka”.

Program rozwijający dobre nawyki ekologiczne, ukazujący magię natury, uczący wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia.

  1. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”? – Ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Program przygotowany w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Cele programu: zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno – zdrowotnych.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ