postheadericon RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 14 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014-15

Wymaganie:

Dzieci są aktywne

 

Kryteria ewaluacji:

  1. Trafność doboru form i metod pracy rozwijających aktywność dzieci
  2. Częstotliwość stosowania metod aktywizujących
  3. Aktywny udział dzieci w zajęciach i zabawach
  4. Dzieci są samodzielne na miarę swoich możliwości
  5. Dzieci uczestniczą w akcjach charytatywnych, zbiórkach i imprezach miejskich

Wykonawcy badania:

Zespół ds. ewaluacji w składzie: Mirosława Krzyżanowska, Elżbieta Kaliszewska, Renata Jaszczuk

 

Źródła pozyskiwania informacji:

– badanie dokumentów: dzienniki zajęć, plany pracy edukacyjnej, sprawozdania

– obserwacja zajęć

– badanie kwestionariuszowe – ankieta do nauczycieli,

 

Lp.

Przedmiot ewaluacji

Wyniki ewaluacji

Wnioski

1. Dzieci podejmują różnorodną aktywność na rzecz własnego rozwoju Większość dzieci uczęszczających do przedszkola chętnie uczestniczy w różnorodnych formach aktywności. Są to zajęcia edukacyjne, udział w formach teatralnych, konkursach, zabawy samodzielne, zabawy oparte na współdziałaniu i współpracy oraz dyżury. Nauczycielki codziennie stosują różnorodne formy i metody sprzyjające wyzwalaniu aktywności: burza mózgów, pedagogika zabawy, metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, kinezjologia Dennisona, ruch rozwijający W. Sherbone, improwizacja ruchowa Labana, zadań stawianych dzieciom, samodzielnych doświadczeń, drama, aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss. Zabawy i zajęcia oparte na doświadczeniach szczególnie rozwijają samodzielność dzieci. Nasi wychowankowie uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Chronią środowisko poprzez zbiórkę baterii i makulatury. Wspomagają osoby niepełnosprawne poprzez zbiórkę nakrętek oraz dzieci z domów dziecka uczestnicząc w akcji „Góra grosza”. Dzieci uczestniczyły również w akcji zbierania książek i zabawek dla potrzebujących dzieci oraz prezentowały swoje umiejętności podczas różnorodnych konkursów i prezentacji organizowanych na terenie miasta i regionu. Ująć w planie rocznym więcej zajęć rozwijających u dzieci umiejętność współpracy i współdziałania.

Zorganizować zajęcia koleżeńskie z zastosowaniem nowatorskich form i metod pracy.

 

 

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

 

Kryteria ewaluacji:

  1. Nauczyciele, personel obsługowy i rodzice dbają o bezpieczeństwo i właściwe zachowania wśród dzieci.
  2. Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniach i relacjach społecznych.
  3. Przykłady podejmowanych i modyfikowanych oddziaływań wychowawczych

 

Wykonawcy badania:

Zespół ds. ewaluacji w składzie: Mirosława Krzyżanowska, Elżbieta Kaliszewska, Renata Jaszczuk

 

Źródła pozyskiwania informacji:

– badanie kwestionariuszowe – ankieta do rodziców,

– obserwacja zajęć,

– badanie dokumentacji – protokoły zebrań z rodzicami, dzienniki zajęć, arkusze obserwacji dzieci, plany współpracy z rodzicami

– wywiady z nauczycielami

 

Lp.

Przedmiot ewaluacji

Wyniki ewaluacji

Wnioski

1. Działania wychowawcze mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa poprzez realizację treści programu wychowania przedszkolnego. Nauczyciele i personel obsługowy dbają o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, na placu zabaw i podczas wycieczek. Każda grupa wiekowa ma opracowany i stosowany wewnętrzny kodeks zachowania, jednak istnieją pojedyncze przypadki niestosowania się dzieci do zasad współdziałania i współżycia w grupie. Rodzice wychowanków są na bieżąco informowani właściwych i niewłaściwych zachowaniach swoich dzieci. Odbyły się spotkania z funkcjonariuszami policji, straży pożarnej i straży miejskiej, które przybliżyły dzieciom zasady bezpieczeństwa na drodze, w domu i na placu zabaw. Ponadto przedszkole ma opracowany i wdrażany regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci oraz procedury postępowania w razie wypadku i innych sytuacji kryzysowych. W październiku została przeprowadzona próbna ewakuacja przedszkola

W opinii rodziców (96%) obiekt przedszkolny i jego wyposażenie gwarantują dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu. Potencjalne zagrożenia widzą rodzice w elewacji przedszkola, na tarasie przedszkolnym, niezabezpieczonej bramce wejściowej, niewłaściwe korzystanie z basenu z kulkami. Zdaniem badanych rodziców dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie a wszelkie zagrożenia są na bieżąco eliminowane.

Kontynuowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu

Wystąpienie do władz miasta z wnioskiem o przeprowadzenie termomodernizacji budynku i remontu tarasu przedszkolnego.

Pozyskanie środków na zabezpieczenie bramki wejściowej przed samodzielnym wyjściem dzieci. Uczulenie rodziców na każdorazowe zamykanie bramki.

Na zebraniach grupowych na początku roku szkolnego dokładnie omówić zasady korzystania z suchego basenu.

 

Skomentuj

Musisz się zalogować by dodać komentarz.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ