postheadericon Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Przedmiotem ewaluacji było wymaganie z obszaru FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM – Rodzice są partnerami przedszkola oraz wymaganie z obszaru EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA – Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie wdrażania do samodzielności i rozwijania sprawności fizycznej.


Celem ich było:
· Pogłębienie współpracy z rodzicami;
· Ocena jakości działań na rzecz realizacji podstawy programowej.
Założyliśmy następujące kryteria ewaluacji w odniesieniu do wymagania rodzice są partnerami przedszkola:
1. Rodzice znają proponowane przez przedszkole formy współpracy z rodziną;
2. Oferta współpracy z rodzicami jest adekwatna do ich potrzeb.
3. Rodzice uczestniczą w przygotowaniach do uroczystości, wycieczek i innych imprez organizowanych przez przedszkole.
4. Rodzice wzbogacają bazę przedszkola.
W odniesieniu do wymagania dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie wdrażania do samodzielności i rozwijania sprawności fizycznej nasze kryteria ewaluacji przedstawiają się następująco:

1. Realizowane treści są zgodne z podstawą programową.
2. Dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.
3. Osiągnięcia dzieci w zakresie sprawności fizycznej są systematycznie diagnozowane
4. Przedszkole ma opracowane metody diagnozowania poziomu sprawności fizycznej swoich wychowanków.
5. Przedszkole ma opracowane metody wdrażania dzieci do samodzielności.
Badaniem zostali objęci rodzice i dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Ewaluację przeprowadzono w II semestrze roku szkolnego 2009/2010.
Pierwszym przedmiotem ewaluacji było wymaganie – rodzice są partnerami przedszkola. Staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy rodzice współdecydują w sprawach przedszkolach?
2. Czy rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola?

Zastosowano następujące metody i techniki badawcze: fokus z rodzicami, badanie kwestionariuszowe, badanie dokumentów. Badaniem ankietowym objęto 80 % rodziców, natomiast w spotkaniu fokusowym wzięło udział 15 rodziców, po trzech rodziców losowo wybranych z każdej grupy wiekowej. Analizie poddano następujące dokumenty: roczny plan pracy przedszkola, protokoły zebrań z rodzicami, kronikę przedszkolną i biuletyny przedszkolne.
Zgodnie z rocznym planem w przedszkolu są realizowane następujące formy współpracy z rodzicami: zebrania grupowe, kontakty indywidualne, spotkania ze specjalistami (psycholog, logopeda), uroczystości i imprezy przedszkolne, wyjazdy integracyjne, kąciki informacyjne dla rodziców, biuletyn przedszkolny oraz strona internetowa przedszkola. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzany, że rodzice są na bieżąco informowani o osiągnięciach edukacyjnych swoich dzieci. Znają opanowywane przez nie wiadomości i umiejętności. Zostali zapoznani z podstawą programową wychowania w przedszkolu, realizowanymi w placówce programami wychowania w przedszkolu oraz wprowadzonymi przez MEN zmianami w wychowaniu przedszkolnym w latach 2009-2012. Podczas spotkania fokusowego rodzice zaproponowali dodatkowo zorganizowanie w nowym roku szkolnym – raz w miesiącu dnia kontaktów indywidualnych z wychowawcami. Rodzice chętnie uczestniczą w organizowanych przez placówkę uroczystościach i imprezach: Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Spotkanie wigilijno-jasełkowe, Choinka Noworoczna, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Zakończenie roku szkolnego. Znaczna część rodziców włącza się w ich przygotowanie poprzez zakup upominków, przygotowanie strojów i rekwizytów, przygotowanie poczęstunków oraz obsługę uroczystości. Dzieci, rodzice i wychowawcy z trzech grup wiekowych uczestniczyli w wyjazdowych spotkaniach integracyjnych w gospodarstwie agroturystycznym w Woskrzenicach. Rodzice wyszli z propozycją zorganizowania w nowym roku szkolnym „Grupowego dnia sportu”, w którym udział wzięłyby dzieci, rodzice i wychowawcy. Rodzice mają również znaczący wpływ w wzbogacaniu bazy przedszkola poprzez wpłaty na Radę Rodziców, udział w kiermaszu świątecznym oraz darowizny w postaci pomocy dydaktycznych. W bieżącym roku szkolnym ze środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców zakupiono sprzęt sportowy. Ponadto rodzice włączają się w organizację wycieczek oraz drobne naprawy sprzętu przedszkolnego. Przedszkole jest otwarte na propozycje rodziców w zakresie współpracy i współdecydowania w sprawach przedszkola. Są one na bieżąco analizowane i wdrażane. Analizowane źródła potwierdzają spełnienie założonych kryteriów.
Drugim przedmiotem ewaluacji było wymaganie – Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie wdrażania do samodzielności i rozwijania sprawności fizycznej.
W toku prowadzonych badań szukaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:
1. W jaki sposób w przedszkolu są realizowane treści z zakresu rozwijania sprawności fizycznej?
2. Czy i w jaki sposób diagnozuje się osiągnięcia dzieci w zakresie sprawności fizycznej?
3. W jaki sposób nauczyciele wdrażają dzieci do samodzielności?
W przedszkolu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego określone w podstawie programowej. Są to codzienne ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne (minimum dwa razy w tygodniu), codzienne zabawy ruchowe, zabawy i gry w ogrodzie o czym świadczą zapisy w dzienniku zajęć, miesięczne plany pracy. Celem prowadzonych zajęć było; kształtowanie poprawnej postawy ciała, harmonijny rozwój, korygowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój motoryczny dzieci. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci nauczycielki urozmaicały zabawy ruchowe stosując różnorodne metody np. metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, metoda improwizacji ruchowej R. Labana, metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów, metoda celowości ruchu Orfa. Nauczycielki tworzyły dzieciom warunki sprzyjające aktywności ruchowej, umożliwiały udział w zajęciach bezpłatnych w ramach oferty programowej oraz płatnych takich jak gimnastyka korekcyjna dla dzieci wymagających zwiększonej liczby ćwiczeń a także w zajęciach na basenie.
Potrzeba ruchu rozwijana jest u dzieci poprzez udział w spartakiadach grupowych na terenie ogrodu przedszkolnego; Festyn Rodzinny oraz udział Dniu Sportu w Szkole Podstawowej Nr 6.
Umiejętności dzieci były systematycznie diagnozowane. Analiza rozwoju dokonywana była na podstawie systematycznie prowadzonej obserwacji dzieci (arkusze obserwacji). Obserwacja wstępna (na początku roku szkolnego) pozwoliła zgromadzić informacje na temat aktualnego poziomu rozwoju sprawności fizycznej. Obserwacja końcowa wykazała, iż poziom sprawności motorycznej wszystkich dzieci pięcioletnich i sześcioletnich jest zgodny z oczekiwaniami.
Osiągnięcia dzieci pięcioletnich i sześcioletnich w zakresie sprawności fizycznej zostały zdiagnozowane 15 kwietnia 2010 roku za pomocą :
– testu sprawdzającego motoryczność dzieci pięcioletnich według Oziereckiego (zał. nr 1),
– testu sprawdzającego motoryczność dzieci sześcioletnich według M. Stottieux.(zał. nr 2).
35 dzieci pięcioletnich otrzymało do wykonania 5 ćwiczeń odpowiednich dla ich wieku.
40 dzieci sześcioletnich otrzymało do wykonania 10 ćwiczeń odpowiednich dla ich wieku.
Osiągnięcia dzieci były analizowane także w oparciu o analizę arkusza obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycielkę Katarzyny Łosiewicz w dniu 16.04.2010r. Stwierdzono, że dzieci 6- letnie mają dobrze opanowaną umiejętność rzutu i chwytu oraz takie sprawności fizyczne jak zwinność, zręczność i szybkość.
Reasumując można stwierdzić, że przebadane dzieci są sprawne ruchowo a kontynuowanie ćwiczeń przyczyni się do podniesienia ogólnego ich rozwoju fizycznego.
W II semestrze roku szkolnym 2009/2010 dokonano ewaluacji czynności samoobsługowych dzieci młodszych (3, 4- latki).Badaniem objęto 60 dzieci (3-latki – 30, 4-latki – 30). Przedmiotem badań były następujące obszary:
– samodzielnie spożywa posiłki;
-umie poprawnie umyć się i wytrzeć ręce, a także myć zęby,
– w przyjęty sposób korzysta z toalety;
– samodzielnie ubiera się i rozbiera;
W ciągu roku szkolnego dzieci nabywały umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
W celu wypracowania u dzieci umiejętności z zakresu czynności samoobsługowych prowadzono różne formy zabaw i ćwiczeń, tj. zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, zabawy tropiące, zabawy ruchowo- naśladowcze, zabawy pantomimiczne, rozmowy kierowane na podstawie wierszy, a także na podstawie ilustracji, ćwiczenia praktyczne w szatni, przed zajęciami ruchowym oraz przed leżakowaniem.
Dokonano analizy umiejętności dzieci w oparciu o narzędzia badawcze: dziennik zajęć, plany miesięczne, karty obserwacji dzieci oraz arkusz obserwacji zajęć, w którym stwierdzono, że dzieci 3 – letnie dobrze opanowały czynności samoobsługowe w zakresie samodzielnego mycia rąk, zakładania obuwia i jedzenia.
Dzieci młodsze (3- latki i 4-latki) osiągnęły następujący stopień opanowania w/w umiejętności:
– samodzielnie spożywa posiłki – dzieci czteroletnie – 100%, dzieci trzyletnie -96,7%
– w przyjęty sposób korzysta z toalety – dzieci czteroletnie -93,3%, dzieci trzyletnie – 96,7%
– umie poprawnie umyć się i wytrzeć ręce, a także myć zęby – dzieci czteroletnie – 100%, dzieci trzyletnie – 96,7%
– samodzielnie ubiera się i rozbiera – dzieci czteroletnie -63,3%, dzieci trzyletnie – 66,6%.
Dzieci w naszym przedszkolu w stopniu bardzo dobrym opanowały umiejętności z zakresu samoobsługi. Czynności samoobsługowe, które nie zostały w pełni opanowane, będą kształtowane w ciągu kolejnego roku pobytu dziecka w przedszkolu.

Implikacje pod adresem przyszłych działań w nowym roku szkolnym:
1. Zorganizować „Dzień Sportu”, w którym udział wezmą: dzieci, rodzice i wychowawcy.
2. Zorganizować raz w miesiącu – dzień kontaktów indywidualnych z wychowawcami.
3. Zajęcia edukacyjne wzbogacić o zabawy tematyczne mające na celu usprawnianie techniki jedzenia, korzystania z toalety i samodzielnego ubierania się i rozbierania.
4. Zwiększyć ilość ćwiczeń kształtujących sprawność manualną.
5. Zwiększenie liczbę ćwiczeń z elementami równowagi.

Skomentuj

Musisz się zalogować by dodać komentarz.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ