postheadericon Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym (kliknij tutaj)

 

postheadericon Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym (kliknij tutaj)

postheadericon Złożenie deklaracji

Informujemy, że obowiązkiem rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola, jest złożenie u dyrektora lub kadrowej „Deklaracji rodziców/prawnych opiekunów dotyczącej czasu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu Samorządowym nr 14 w roku szkolnym 2021/2022” w terminie do 15 czerwca 2021 r. Rodziny wielodzietne wraz z deklaracją składają oświadczenie o wielodzietności. Deklaracje podpisane przez obojga rodziców składamy osobiście w przedszkolu lub zeskanowane przesyłamy pocztą elektroniczną na adres nasza.czternastka@interia.pl 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja 3-5 lat 2021

Oswiadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej_2021

 

 

postheadericon Dyżur wakacyjny.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14 informuje, że placówkami dyżurnymi w czasie przerwy wakacyjnej będą:

w lipcu 2021 r.

– Przedszkole Samorządowe nr 3 ul. Warszawska 19c

– Przedszkole Samorządowe nr 14 ul. Łukaszyńska 34

– Przedszkole Samorządowe nr 15 w Zespole Szkół   Ogólnokształcących nr 4 ul. Akademicka 8

– Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Wesoła 21-23

w sierpniu 2021 r.

– Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Waryńskiego 1

– Przedszkole Samorządowe nr 10 ul. Nowa 20/24

– Przedszkole Samorządowe nr 11 ul. Sidorska 20

– Przedszkole Samorządowe nr 13 ul. Kazimierza Jagiellończyka 17       

Zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny (do naszego lub innego przedszkola) przyjmowane są przez nauczycieli poszczególnych grup do 31 maja br.

Ponadto rodzice, którzy zapiszą dziecko na dyżur, obowiązani są do podpisania deklaracji z wybranym przedszkolem w terminie do 15 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania:

Deklaracja 3-5 lat WAKACJE 2021

Deklaracja 6 lat WAKACJE 2021

 

postheadericon Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Szanowni Państwo …

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 4 maja 2021r.  i będzie się odbywać z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 4 maja 2021r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 19 maja 2021r. do godz. 15.00.

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 19 maja 2021r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego – nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

√ 1 czerwca 2021r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 1 czerwca od godz. 13.00 do 8 czerwca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
 2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub
 3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
 4. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
 5. bezpośrednio w placówce.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-4.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 10 czerwca 2021r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w placówkach w widocznym miejscu tak aby nie było potrzeby wchodzenia do przedszkola.

postheadericon Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym (kliknij tutaj)

 

 

postheadericon Ogłoszenie dla rodziców

Szanowni Rodzice

 

Minister Edukacji i Nauki w rozporządzeniu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 doprecyzował grono rodziców uprawnionych do opieki przedszkolnej dla swoich dzieci w okresie  od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. Są to:

1)  rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)  rodzice dzieci, którzy: 

 1. a)  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
 2. b)  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
 3. c)  realizują  zadania  publiczne  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, 
 4. d)  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
 5. e)  wykonują działania ratownicze, 
 6. f)  są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 
 7. g)  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
 8. h)  są  zatrudnieni  w  placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. i)   są  zatrudnieni  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  regionalnych placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych  oraz  w  interwencyjnych  ośrodkach preadopcyjnych, 
 10. j)   są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k)  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Zajęcia w przedszkolu dla tych dzieci są organizowane na wniosek rodzica (załącznik).

 

W związku z powyższym prosimy o ewentualne zgłoszenia dzieci.

postheadericon Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (kliknij tutaj)

 

postheadericon

Drodzy Rodzice!

W związku z zamknięciem przedszkola od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r., prawo do opieki przedszkolnej mają tylko dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych i mundurowych. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie dzieci na dyżur do wychowawców grup, do jutra tj. 26 marca 2021 r. do godz. 9.00

Pozdrawiam

Anna Baczkowska

postheadericon NABÓR ELEKTRONICZNY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2021/2022

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2021/2022. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 01.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2021 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2021 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 16 marca 2021 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego – nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

26 marca 2021 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 26 marca od godz. 13.00 do 2 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

   1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

   2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

   3. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub

   4. bezpośrednio w placówce.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-3.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w placówkach w widocznym miejscu tak aby nie było potrzeby wchodzenia do przedszkola.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 11/21 z dnia 18 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2019 r.

TRYB ODWOŁAWCZY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

INFORMACJA O POTWIERDZENIU KRYTERIÓW USTAWOWYCH
 

postheadericon Krasnoludki kończą rok przedszkolny 2020/2021

Dzieci z Grupy II oraz Panie uroczyście pożegnały 4-latki:) Z życzeniami: Radosnych Wakacji rozstajemy się

i spotykamy się po wakacjach już w Grupie 5-latków, do zobaczenia:)

postheadericon Wakacje!

Cieszymy się, że nadszedł czas relaksu, nabrania sił na kolejny rok szkolny. Życzymy naszym Przedszkolakom i Ich Rodzicom dobrego wypoczynku, udanych wyjazdów i szczęśliwych powrotów oczywiście:) Naszym 6-latkom samych sukcesów w szkole, powodzenia już Uczniowie! Wszyscy odpoczywajmy 🙂

postheadericon Kochanym Przedszkolakom

Dzisiejsze święto to czas życzeń, niespodzianek i prezentów:) Kochanym Przedszkolakom życzymy, aby takich dni jak dzisiejszy było jak najwięcej. Rośnijcie zdrowo 

i bądźcie zawsze dumą swoich Rodziców. 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14 oraz Kadra

postheadericon Akcja zbieramto w szkole

 

Nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu „Zbieramto w szkole” prowadzonego przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusa – Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów.

„Zbieramto w szkole” to projekt ekologiczno-dobroczynny, którego głównym celem jest zbiórka środków na prowadzenie dzieł socjalnych przez misjonarzy pracujących w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Obecnie środki pozyskiwane ze sprzedaży tych przedmiotów przekazywane są na wsparcie projektów misyjnych: budowę studni w Czadzie oraz pomoc dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii.

Nasze przedszkole zadeklarowało zbiórkę:                          

– zagranicznych walut i polskich groszy – bez różnicy czy aktualnie używanych czy wycofanych z obiegu,

– starych telefonów komórkowych,

– zużytych baterii.

W/w przedmioty prosimy wrzucać do odpowiednich pojemników.

 

 

 

 

postheadericon