Rekrutacja

postheadericon Rekrutacja – rok szkolny 2017/2018

SZANOWNI PAŃSTWO

Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2017/2018.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do 31 marca 2017 r.

√  Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 10 kwietnia 2017 r.                   Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

√   System zostanie uruchomiony 10 kwietnia 2017 roku o godz. 8.00.  (Link do systemu rekrutacji jest udostępniony na naszej stronie głównej przedszkola)

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania trzech placówek wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Osobista wizyta w przedszkolu, ale już tylko tym wybranym jako pierwsze, też będzie potrzebna, aby złożyć wypełniony wniosek (wydrukowany z systemu i podpisany) wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

WAŻNE DATY:

Rodzice mają możliwość wprowadzania zgłoszeń kandydatów do przedszkola do 25 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00. 

Po tym terminie system zostanie zamknięty.

15 maja 2017 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola. W okresie od 15 do 19 maja 2017 r. do godz.15.00 rodzice będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola.                                 W dniu 23 maja 2017 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, jak i nowo przyjętych do przedszkola muszą również pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie do 10 czerwca 2017 r.

 

postheadericon

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14

 

zawarta w Białej Podlaskiej w dniu  …………………………2016 r. pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi) dziecka:

 

1. Panią ………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

adres zamieszkania    ……………………………………………

nr dowodu osobistego    …………………………………………

 

2. Panem…………………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

adres zamieszkania    ……………………………………………………………….

nr dowodu osobistego    ……………………………………………………………

 

zwanymi dalej „Rodzicami”, a Przedszkolem Samorządowym nr 14 w Białej Podlaskiej                              ul. Łukaszyńska 34  reprezentowanym przez

Annę Baczkowską-  dyrektora,  zwanym dalej „Przedszkolem”

 

§ 1. Przedmiot umowy stanowi korzystanie przez dziecko/dzieci:

 

……………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)                             (data urodzenia)

 

                     

PESEL

……………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)                             (data urodzenia)

 

                     

PESEL

……………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)                             (data urodzenia)

 

Adres zamieszkania dziecka/dzieci………………………………………………………………………………

 

zwane dalej „Dzieckiem/Dziećmi” ze świadczeń Przedszkola.

 

§ 2.1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku/Dzieciom:

1) fachowych działań opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych;

2) bezpłatnego realizowania podstawy programowej wprowadzonej

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 165, poz. 977 z późn. zm.);

3) Przedszkole realizuje 5 godzinną podstawę programową w godzinach

określonych w Statucie Przedszkola, tj. od godz. 8.00 do godz.13.00

 

§ 3.1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie

przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy;

2) gry i zabawy badawcze, aktywizujące zainteresowania otaczającym światem;

3) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny;

4) warsztaty plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia;

5) gry i zabawy ruchowe wspierające rozwój ruchowy.

3. Dodatkowe zajęcia, o których mowa w ust. 2 Przedszkole realizuje w godzinach:

1) rano – od godz. 6.30 do godz. 8.00

2) po południu  – od godz.13.00 do godz. 17.00

 

§ 4.1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017r.

2. Dziecko/Dzieci będzie/będą uczęszczać do Przedszkola w pełnych godzinach:

1) rano  od godz. …………..do godz. 8.00

2) po południu od godz. 13.00 do godz. …………

oraz korzystać z wyżywienia w zakresie (zaznaczyć właściwe):

1) śniadania

2) obiadu

3) podwieczorku

3. Rodzice zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznejodpłatności za świadczenia Przedszkola, w tym:

1) zapłaty za świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3 za  …… godzin/y dziennie

w wys. 1 zł, za każdą godzinę,  pomnożone przez  ilość dni roboczych w miesiącu;

2) zwalnia się z opłaty w wysokości 50% każde dziecko  korzystające z wychowania przedszkolnego:

a) z rodziny wielodzietnej;

b) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3) wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a w przypadku, gdy dziecko uczy  się lub studiuje do ukończenia 25 roku życia.

4) Rodzice zamierzający ubiegać się o zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 4 ust 3 pkt 3 przedstawia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

5) zwrot kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w kwocie 4,90 zł, w tym:

a) za śniadanie – 1,47zł,

b) za obiad – 2,45. zł,

c) za podwieczorek – 0,98 zł.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 mogą ulec zmianie w okresach miesięcznych w zależności od cen rynkowych towarów, według sporządzonej  przez Dyrektora Przedszkola kalkulacji i nie wymagają zmian umowy.

5. Wpłaty należności za usługi Przedszkola należy dokonywać do 15 każdego  miesiąca z góry za

każdy miesiąc w przedszkolu.

 

§ 5.1. Rodzicom/ opiekunom prawnym przysługuje uprawnienie do korzystania  z przedszkola w okresie wakacyjnym, w placówce pełniącej dyżur ustalony przez organ prowadzący.

2. Korzystając z usług przedszkola  w miesiącach wakacyjnych Rodzice/  opiekunowie prawni wnoszą opłaty z chwilą podpisania dodatkowej umowy w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu w tej umowie czasowi pobytu Dziecka/Dzieci w Przedszkolu i korzystaniu z wyżywienia.

 

§ 6.1. Opłaty za świadczenia  Przedszkola:

1) o których mowa w  § 4 ust. 3 pkt 1  podlegają zwrotowi w przypadku:

a) nie funkcjonowania Przedszkola z przyczyn leżących po stronie

placówki (np. awaria) w wysokości proporcjonalnej opłaty

za każdy dzień przerwy w działalności placówki,

b) ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej co najmniej

14 dni roboczych, spowodowanej: długotrwałą chorobą, pobytem

w szpitalu lub sanatorium, w wysokości proporcjonalnej opłaty miesięcznej

za każdy dzień nieobecności;

2) opłaty, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt  5 podlegają zwrotowi

w przypadku nieobecności dziecka za każdy dzień tej nieobecności.

2. Opłaty podlegające zwrotowi zalicza się na poczet opłat za następny miesiąc,

a w przypadku niemożności takiego rozliczenia, zwraca się Rodzicom/opiekunom

prawnym w sposób przez nich pisemnie wskazany, w oparciu o zatwierdzoną listę

obecności Dziecka/Dzieci z danego miesiąca.

3. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę, iż nieodebrane w ciągu roku

kalendarzowego zwroty opłat przeznaczone będą z końcem grudnia na koszty

zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, o których mowa w § 3 ust. 2.

 

§ 7.1. Rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że odebrać Dziecko/Dzieci

z Przedszkola mogą poza nimi wyłącznie następujące osoby:

 

1) ………………………………………………….nr dowodu osobistego………………

(imię i nazwisko)

 

2) ………………………………………………….nr dowodu osobistego………………

(imię i nazwisko)

3) ………………………………………………….nr dowodu osobistego……………..

(imię i nazwisko)

4) ………………………………………………….nr dowodu osobistego……………..

(imię i nazwisko)

 

2. Rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione osoby będą odbierać Dziecko/

Dzieci do godziny zadeklarowanej w § 4 ust. 2.

Za każdą rozpoczętą dodatkowo godzinę przebywania dziecka w Przedszkolu

Rodzice/opiekunowie prawni uiszczą opłatę w wysokości określonej w § 4 ust. 3 pkt 1.

3. Rodzice/opiekunowie prawni nie wyrażają/wyrażają (zaznaczyć właściwe) zgodę

na  grupowe ubezpieczenie Dziecka /Dzieci.

4. Zasady organizacji Przedszkola określa Statut Przedszkola dostępny na stronie

Internetowej http://www.p14.yum.pl oraz w Przedszkolu w miejscu informacji

dla Rodziców.

 

5. Telefony kontaktowe:

1) dom – ………………….…….…………;

2) Matka (opiekunka prawna) – ………………………….…….……….;

3) Ojciec (opiekun prawny) – …………………………………..……….;

4) inne – ……………………………………………………………………

 

§ 8.1. Za każdy dzień opóźnienia w opłacie za świadczenia Przedszkola pobierane

są odsetki ustawowe.

2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod

rozstrzygnięcie sądów powszechnych rzeczowo właściwych dla siedziby

Przedszkola.

3. Integralną część umowy stanowi uchwała Nr XIV/3/16  Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 pkt 1 i ust. 4, wymagają formy pisemnej.

 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

 

§ 11. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

…………………………………..                                   …………………………………………..

(podpis Dyrektora Przedszkola)                                  (podpis Rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

………………………………………….

(podpis Rodzica/opiekuna prawnego)

Biała Podlaska, dnia………………….2016 r.

BIP
Kalendarz
Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
« Sie    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Login