Author Archive

postheadericon Ostrzeżenia dla mieszkańców

 

postheadericon Ogłoszenie o rekrutacji

Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasto Biała Podlaska nadal dysponuje wolnymi miejscami.  W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnej placówki w rekrutacji podstawowej, w maju 2017 r.

Wolnymi miejscami, od 1 września 2017 r., dysponują:

1) Przedszkole Samorządowe nr 7 – 6 wolnych miejsc;

2) Przedszkole Samorządowe nr 10 – 1;

3) Przedszkole Samorządowe nr 11 – 1;

4) Przedszkole Samorządowe nr 14 – 2;

5) Szkoła Podstawowa nr 1 – 9;

6) Szkoła Podstawowa nr 2 – 44;

7) Szkoła Podstawowa nr 3 – 3;

8) Szkoła Podstawowa nr 4 – 7;

9) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 – 9;

10) Szkoła Podstawowa nr 6 – 28.

Wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych należy składać w wybranej placówce do 10 lipca 2017 r., do godz. 15.00. Do wniosku (druk do pobrania na stronie przedszkoli i szkół) należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Do 14 lipca 2017 r. komisje rekrutacyjne przeprowadzą weryfikację złożonych wniosków, a 21 lipca 2017 r. o godz. 8.00 podadzą do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do wybranej placówki.

Jeżeli nie zamierzacie Państwo skorzystać z proponowanych miejsc – prosimy
o informację mailową: anna.zytkowska@bialapodlaska.pl; lub telefoniczną – 83 3416187 –
do 14 lipca 2017r. do godz. 15.00.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2017
Nabór uzupełniający nie będzie odbywał się w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola należy wydrukować i wypełnić go ręcznie, a następnie dostarczyć do wybranej szkoły/przedszkola pierwszego wyboru.

postheadericon Informacja o rekrutacji

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, jak i nowo przyjętych do przedszkola zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług przez przedszkole w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do 10 czerwca 2017 r.

UMOWA 2017-2018 rodzice dzieci 6- letnich

UMOWA 2017-2018 rodzice dzieci 3-5 letnich

Umowa z rodzicami – wakacje 2017

postheadericon Organizacja pracy

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.30- 17.00

Oddział I rozpoczyna prace o godzinie 6.30, kończy o godz. 16.00 
Jest to poranny oddział dyżurny, do którego schodzą się dzieci przybyłe do przedszkola przed rozpoczęciem pracy ich oddziału. 

Oddział II rozpoczyna prace o godzinie 7.30, a kończy o godzinie 17.00 
Z tego oddziału można odebrać pociechę, gdy praca w jego oddziale została już zakończona. 

Oddział III pracuje w godzinach 7.30 – 16.00

 Oddział IV pracuje w godzinach 8.00 – 16.00

 Oddział V pracuje w godzinach 7.30 – 15.30

 Oddział VI pracuje w godzinach 8.00 – 15.30

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  

6.30 – 8.30  Schodzenie się dzieci, rozmowy z dziećmi, zabawy swobodne i integracyjne, praca indywidualna i wyrównawcza, ćwiczenia poranne, czynności higieniczne. 

 8.30 – 9.00 ŚNIADANIE

9.00 – 11.30 Inspirowanie i organizowanie przez nauczyciela poznawczej, werbalnej i twórczej działalności dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, wyjścia w ciekawe miejsca, spotkania z interesującymi ludźmi. 

11.30 – 12.00 OBIAD 

12.00-14.30  Leżakowanie /grupa I /, relaks przy dźwiękach łagodnej muzyki, zajęcia twórcze w małych zespołach, ćwiczenia graficzne, matematyczne, językowe, zabawy w ogrodzie, zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

 14.30 – 15.00 PODWIECZOREK

15.00 -17.00 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy swobodne oraz ruchowo-rytmiczne, słuchanie bajek, praca indywidualna i wyrównawcza, zabawy w ogrodzie.

 

postheadericon KONCEPCJA PRACY

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz, U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.)
 4. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białej Podlaskiej z dnia 30 sierpnia 2016r.

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

Placówka posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla dzieci, organizowanych zgodnie oczekiwaniami rodziców:

 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
 • warsztaty taneczne,
 • nauka języka angielskiego,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • religia,
 • zajęcia logopedyczne

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 1. ciekawe świata,
 2. ufne w stosunku do nauczycieli,
 3. radosne,
 4. aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 5. twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 6. uczciwe i prawdomówne,
 7. odpowiedzialne i obowiązkowe,
 8. kulturalne i tolerancyjne,
 9. świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :

 1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 5. umiejętność współpracy w grupie,
 6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 8. samodzielność,
 9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

 WIZJA PRZEDSZKOLA

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Cele ogólne:

 

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla prawidłowego rozwoju.
 3. Wspiera uzdolnienia oraz wspomaga dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami,
 4. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie, co najmniej podstawy programowej.
 5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.
 7. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

Cele szczegółowe

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych    możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

OBSZARY NASZYCH DZIAŁAŃ

 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji
 • Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka.
 • Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy.
 • Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania.
 • Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
 • Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej.
 • Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu.
 • Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy.
 • Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
 • Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym  przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do kształtowania otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.
 • W pracy przedszkola ważne miejsce zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią. 
 1. System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu opracowano system diagnozowania potrzeb i możliwości dzieci. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju.

 • W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.
 • Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Realizowane są programy własne z Przedszkolnego Zestawu Programów oraz tworzone są nowe:

–  „Dziecko w świecie wartości” – program rozwijający wartości moralne u dzieci 4-letnich

–  „Gimnastyka dla smyka” – program rozwijający aktywność ruchową dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Przedszkole buduje swój wizerunek, jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.
 1. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych- umieszczanie artykułów biuletynie „Nasza Czternastka” oraz w Kącikach dla rodziców;
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców – przedstawianie na zebraniach grupowych poszczególnych grup prezentacji na temat „Jak radzić sobie z agresją dziecka”

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami.

 Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • strona internetowa www.p14.yum.pl
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców- zapraszanie fachowców z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na prelekcje;
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

We współpracy z rodzicami:

– Pozyskiwanie środków

– Organizacja kiermaszów świątecznych oraz loterii fantowych

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów. Przedszkole współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją.

Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

Nasi partnerzy to:

– Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej                                                                          

– inne przedszkola ( wspólne konkursy, akcje itp.)
– policja ( wizyta policjanta w przedszkolu lub wyjście do Komisariatu Policji)
– straż pożarna ( wizyta w przedszkolu strażaka, wycieczki do remizy strażackiej)
– biblioteka (cykliczne wyjścia do biblioteki )
– Bialskie Centrum Kultury ( konkursy plastyczne, recytatorskie, taneczne, przeglądy    teatralne i inne akcje  itp.)
– Klub Seniora ( czytanie bajek, wspólne kolędowanie, Jasełka itp )
– Nadleśnictwo Biała Podlaska ( cykliczny konkurs plastyczny, Święto Lasu)                                   

–  Szkoła Specjalna w Białej Podlaskiej ( spotkania integracyjne)                                                                          

Tradycje przedszkolne

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

W naszym przedszkolu cyklicznie odbywają się następujące uroczystości:

 • Pasowanie na przedszkolaka;
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej;
 • Święto Niepodległości;
 • Światowy Dzień Misia;
 • Spotkania wigilijne połączone z inscenizacjami „Jasełek” w wykonaniu dzieci i rodziców;
 • Koncert Kolęd;
 • Bal karnawałowy;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Święto Lasu;
 • Święto Rodziny;
 • Przedstawienia w wykonaniu rodziców – amatorski teatr „Nasza czternastka”

4.Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego.

Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć tak, aby dzieci były aktywne i radosne. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. planowania edukacji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Zadania dla dyrektora placówki:

– dyrektor przedszkola zachęca i stwarza nauczycielom warunki do podejmowania innowacji i eksperymentów                                                                          

– zarządzając przedszkolem zapewnia wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb placówki

Doposażenie placówki:
– systematyczne uzupełnianie zabawek i pomocy dydaktycznych w salach
– zapewnienie nauczycielom dostępu do Internetu
– malowanie pomieszczeń przedszkolnych
– doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne
– doposażenie każdej sali w sprzęt audiowizualny
– doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny                                                    

– zamontowanie zabezpieczenia w drzwiach wejściowych przed samowolnym opuszczaniem placówki przez dzieci                                                                                                                        

– zakup tablicy interaktywnej

Podnoszenie standardu budynku:                                                                                             

– termomodernizacja budynku przedszkola
– malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola
– bieżące remonty i modernizacja wnętrz.
– przeglądy administracyjne.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Szczegółowe zadania wynikające z powyższej koncepcji pracy są modyfikowane i zamieszczane corocznie w planach pracy przedszkola stanowiących załączniki do koncepcji. Koncepcja pracy przedszkola została opracowana wspólnie z przedstawicielami Rady Rodziców oraz jest realizowana we współpracy z rodzicami. Wszyscy rodzice są zapoznawani z koncepcją na pierwszych zebraniach grupowych we wrześniu. Mogą zgłaszać swoje sugestie i uwagi.

Opracował zespół w składzie:

 1. Mirosława Krzyżanowska – nauczyciel
 2. Elżbieta Kaliszewska – nauczyciel
 3. Renata Jaszczuk – nauczyciel
 4. Katarzyna Łosiewicz – nauczyciel
 5. Paweł Jaroszuk – przewodniczący Rady Rodziców
 6. Ewa Kołcoń – z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
BIP
Kalendarz
Listopad 2017
P W Ś C P S N
« Paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Login